સાયન્સ પોર્ટલ અંક

અમારી આ નવી શરૂઆત નો ધ્યેય જ્ઞાન-વિજ્ઞાન નો પ્રચાર કરવો અને લોકો સુધી નવી માહિતી પહોંચાડવી , અમારા આ અંક માં તમને રોચક જાણકારી, આયુર્વેદિક ઔષધ ની માહિતી, ગણિત ગમ્મત (મગજમારી), વિજ્ઞાન સમાચાર, વિજ્ઞાન ને લગતા લેખ ની માહિતી આપવામાં આવશે.

SR No. અંક નંબર Download
1 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 25-(27/07/2020) Download
2 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 24-(20/07/2020) Download
6 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 23-(13/07/2020) Download
4 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 22-(06/07/2020) Download
5 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 21-(29/06/2020) Download
6 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 20-(22/06/2020) Download
7 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 19-(15/06/2020) Download
8 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 18-(08/06/2020) Download
9 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 17-(01/06/2020) Download
10 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 16-(25/05/2020) Download
11 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 15-(18/05/2020) Download
12 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 14-(11/05/2020) Download
13 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 13-(04/05/2020) Download
14 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 12-(27/04/2020) Download
15 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 11-(20/04/2020) Download
16 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 10-(13/04/2020) Download
17 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 09-(06/04/2020) Download
18 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 08-(30/03/2020) Download
19 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 07-(23/03/2020) Download
20 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 06-(16/03/2020) Download
21 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 05-(09/03/2020) Download
22 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 04-(02/03/2020) Download
23 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 03 (24/02/2020) Download
24 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 02 (17/02/2020) Download
25 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 01-(10/02/2020) Download