સાયન્સ પોર્ટલ અંક

અમારી આ નવી શરૂઆત નો ધ્યેય જ્ઞાન-વિજ્ઞાન નો પ્રચાર કરવો અને લોકો સુધી નવી માહિતી પહોંચાડવી , અમારા આ અંક માં તમને રોચક જાણકારી, આયુર્વેદિક ઔષધ ની માહિતી, ગણિત ગમ્મત (મગજમારી), વિજ્ઞાન સમાચાર, વિજ્ઞાન ને લગતા લેખ ની માહિતી આપવામાં આવશે.

No અંક નંબર
1 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 25-(27/07/2020)
2 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 24-(20/07/2020)
6 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 23-(13/07/2020)
4 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 22-(06/07/2020)
5 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 21-(29/06/2020)
6 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 20-(22/06/2020)
7 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 19-(15/06/2020)
8 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 18-(08/06/2020)
9 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 17-(01/06/2020)
10 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 16-(25/05/2020)
11 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 15-(18/05/2020)
12 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 14-(11/05/2020)
13 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 13-(04/05/2020)
14 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 12-(27/04/2020)
15 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 11-(20/04/2020)
16 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 10-(13/04/2020)
17 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 09-(06/04/2020)
18 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 08-(30/03/2020)
19 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 07-(23/03/2020)
20 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 06-(16/03/2020)
21 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 05-(09/03/2020)
22 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 04-(02/03/2020)
23 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 03 (24/02/2020)
24 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 02 (17/02/2020)
25 સાયન્સ પોર્ટલ અંક 01-(10/02/2020)